Betegnelsen tegnsprogstolk har indtil nu været tilegnet en hørende person, der arbejder med tolkning mellem dansk tale og dansk tegnsprog. Man bliver uddannet tegnsprogstolk ved at tage en 3½-årig bacheloruddannelse på professionshøjskolen UCC. På uddannelsen lærer man dansk tegnsprog og tolkning.

Det er ret kort tid til at lære et helt nyt sprog samt at lære at tolke mellem to vidt forskellige sprog. Danske Døves Landsforbund (DDL) har ligesom døveforbund i mange andre lande fundet ud af, at en del af døvegruppen ikke har kapacitet til at forstå en hørende tegnsprogstolk og omvendt.

DDL startede i 2012 et projekt (se www.deaf.dk/doevtegnsprogstolk for mere information om projektet), der har til formål at kortlægge behovet for døve tegnsprogstolke, projektet sluttede i 2015. Gennem projektet og vores egne erfaring er vi kommet frem til, at behovet eksisterer.

En døv tegnsprogstolk har dansk tegnsprog som modersmål, ligesom en hørende tegnsprogstolk har dansk tale som modersmål. Ved at levere både døv og hørende tegnsprogstolk i et team sikrer vi, at kommunikationen mellem de involverede i højere grad sker på modersmålsniveau.

Dansk tegnsprog har større variation sammenlignet med andre sprog, da mange døve har aldrig modtaget undervisning i dansk tegnsprog. Det svarer til at en hørende ikke har dansk på skemaet i folkeskolen, på gymnasiale uddannelser eller mulighed for at læse det på videregående uddannelser.

Som nævnt er tolkeuddannelsen ikke lang nok til at hørende tolke kan nå at lære nok tegnsprog til at forstå og kunne gøre sig forståelig over for alle døve. Den døve tolk trækker på al sin viden som indfødt tegnsprogsbruger samt sin uddannelse som tolk til at formidle på et adækvat niveau til netop den døve kunde man sidder overfor. Man laver kulturelle tilpasninger, der gør at den døve kunde kan slappe af og koncentrere sig om samtalens indhold uden at skulle dechifrere de uskrevne regler, for hvad der for vedkommende er en fremmed kultur.

Den hørende tolk har dansk som modersmål og er vokset op i hørende kultur. Hun har indgående kendskab til dansk og de mange uskrevne kulturelle regler man følger ubevidst som hørende i forskellige situationer. Hun har gennemført tolkeuddannelsen og har et grundlæggende kendskab til tegnsprog som fremmedsprog og døves kultur som outsider. Desuden ved hun hvordan det føles første gang man står over for en døv, man ikke kan kommunikere med.

Med et team af en døv og en hørende tegnsprogstolk får man modersmålstolkning både på tegnsprog og talt dansk. De fleste fremmedsprogstolke, der tolker mellem to talesprog, tolker primært fra deres fremmedsprog til deres modersmål, da det er det sprog, de kender bedst. De fleste hørende tegnsprogstolke tolker primært fra deres modersmål til deres fremmedsprog. Vil man gerne have en optimal tolkning, der tager lige hensyn til både tegnsprog/talt dansk og døves/hørendes kultur er et tolketeam bestående af en døv og hørende tolk den optimale løsning, da det skaber en tilgængelighed for nogle døve, de ikke får med en hørende tegnsprogstolk alene.

Her i firmaet har vi tre døve tegnsprogstolke, som udover at have gennemført DDLs kurser, også har anden relevant uddannelse blandt andet BA i pædagogik, BA i lingvistik, skuespil, stud.mag. i kommunikation og master i tegnsprogstolkning.

Vores tolke har bred erfaring og tolker til forskellige sammenhænge: kirkehandlinger, uddannelser, arbejdspladser, konferencer, lægesamtaler, møder med kommunen og i retten for at nævne nogle af dem. De behersker også flere tegnsprog udover dansk tegnsprog; blandt andet international, amerikansk, italiensk, britisk, svensk, norsk.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere eller bestille vores tegnsprogstolke.

Telefon/SMS/Facetime: 30 22 25 22

Skype: Tegnsprogstolken.dk

E-mail: tolk@tegnsprogstolken.dk